Tájékoztatás a kutatószolgálat megnyitásáról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÉM MDK, műemléki gyűjteményei 2019. december 2-án megnyitnak. Az év végére való tekintettel a gyűjtemények december 18-ig kutathatóak, majd 2020. január 6-án nyílnak meg újra.

A bejelentkezéssel és a kutatással kapcsolatos információk a Gyűjteményhasználati Szabályzatban érhetők el:

 

A Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Dokumentációs Osztály gyűjteményeinek

 

GYŰJTEMÉNYHASZNÁLATI SZABÁLYZATA[1]

 

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ gyűjteményeinek használatát, másolási feltételeit és a reprográfiai díjakat az alábbiak szerint szabályozom.

 

 1. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ műemléki gyűjteményeiben őrzött dokumentumok (kiadványok, fényképek, tervek, rajzok, dokumentációk, iratok, kéziratok) kutatására jogosult minden természetes és jogi személy, aki kötelezi magát a kutatásra vonatkozó szabályok megtartására. A gyűjtemények használatának feltétele a Gyűjteményhasználati Szabályzat megismerése és a megtartására vonatkozó kötelezettségvállalás. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ a Gyűjteményhasználati Szabályzatot a kutatásra kijelölt helyiségekben és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ honlapján közzéteszi.

 

 1. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ műemléki gyűjteményeivel kapcsolatos feladatokat a Dokumentációs Osztály (továbbiakban: Osztály) látja el.

 

 1. Az Osztály négy önálló gyűjteményi részlegben biztosítja a kutató számára a gyűjteményi anyag kutatását:
  1. Könyvtár: nem kölcsönkönyvtár
  2. Tervtár
  3. Fotótár
  4. Tudományos Irattár

 

 1. A gyűjtemények nyitvatartása:          
  1. Tervtár, Fotótár

       hétfő, szerda: 9.00–12.00, 13.00–16.00

       kedd, csütörtök: zárva

       péntek: zárva                                       

  1. Könyvtár

       hétfő, szerda: 9.00– 12.00, 13.00–16.00

       kedd, csütörtök: zárva

       péntek: 9.00-12.00                   

  1. Tudományos Irattár:

                  hétfő, szerda: 9.00–12.00

 

 1. Kutatási feltételek
  1. A gyűjtemények anyagában való kutatáshoz előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés szükséges, e-mail-en vagy telefonon.
  2. Elérhetőségek:

közös gyűjteményi email cím: mdk-gyujtemenyek@mma-mem.hu

Tervtár: Bakó Zsuzsanna +36 30 997-4949; bako.zsuzsanna@mma-mem.hu, Kovács Gergely + 36 20 448 9623; kovacs.gergely@mma-mem.hu

Fotótár: Köntzey Mercedes +36 70 490 3330; kontzey.mercedes@mma-mem.hu

Könyvtár: library@mma-mem.hu, Szecskó Ágnes +36 30 267 9303; szecsko.agnes@mma-mem.hu, Kádár Zsófia + 36 30 543 1938; kadar.zsofia@mma-mem.hu

Tudományos Irattár: Bardoly István +36 30 4152478; bardoly.istvan@mma-mem.hu

  1. A megfelelő kutatási kérelmen, illetve a kutatónapló aláírásával a kutató nyilatkozik a Gyűjteményhasználati Szabályzat megismeréséről és a megtartására vonatkozó kötelezettségvállalásáról.
  2. A kutatók személyes adatainak védelméről a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezései szerint gondoskodik.
  3. A műemléki gyűjtemények használatára térítésmentesen jogosultak a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján az alább felsorolt intézmények, valamint ezen kívül
 • Miniszterelnökség – Minisztériumok
 • Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Kormányhivatalok
 • Lechner Tudásközpont
 • nyugdíjasok
 • regisztrált munkanélküliek
 • egyetemi hallgatók, amennyiben szemináriumi, TDK, szakdolgozati témában kutatnak
  1. A kutató a kutatás előtt konkrét gyűjteményi anyagra vonatkozó kutatási kérelmet tölt ki az 1. és 2. számú függelék alapján.
  2. A kutatási kérelmet e-mailben is be lehet nyújtani az 5.2. pontban meghatározott címeken.
  3. Ha az Osztály munkatársának nem áll módjában kiadni a kutatónak az általa kért dokumentumot, ennek okáról tájékoztatást ad.

 

 1. A kutatási tevékenységre vonatkozó szabályok
  1. A kutatónak a kutatás megkezdésekor be kell jegyeznie magát a Kutatónaplóba.
  2. Az egyidejűleg kiadott anyagok mennyisége nem haladhatja meg
  •  a 0,5 iratfolyómétert,
  • kötetek esetében az 5 kötetet
  • dokumentációk esetében tíz kötet dokumentációt,
  • az öt mikrofilmtekercset, vagy
  • az 5 doboz archív fényképet.
  1. A félretett dokumentumok a kikérés dátumától számított 10 napig tárolhatók, ezután visszahelyezésre kerülnek eredeti helyükre.
  2. A kutatóhelyiségek rendjéről és csendjéről a kutatószolgálat felelőse gondoskodik, az alábbiak szerint:
 1. A kutatóhelyiségekben saját hordozható személyi számítógépet a többi kutató munkájának zavarása nélkül lehet használni.
 2. A kutatók a 7. és 8. pontban meghatározott szabályok szerint és költségtérítés ellenében készíthetnek másolatokat saját fényképezőgéppel.
 3. A b. alpontban meghatározottakon kívül egyéb másolatkészítésre alkalmas eszközt nem lehet bevinni kutatóhelyiségbe.
 4. A kutatóhelyiségben a jegyzeteléshez kizárólag ceruza használható, a munka során, az eredeti anyagokon semmiféle írásnyom sem helyezhető el, beleértve a jegyzetpapíron keresztül történő átnyomódást is. Archív fényképek, tervek és régi könyvek kutatása esetén a cérnakesztyű használata kötelező.
 5. A kutató a gyűjteményi anyagokat a kutatóteremből nem viheti ki, a kutató köteles megőrizni a dokumentumok eredeti állapotát és rendjét.
 6. Amennyiben a kutatószolgálat felelőse hiányosságot tapasztal, felkéri a kutatót az eredeti rend helyreállítására.
 7. A kutatás rendjét megsértő kutatónak további anyagok nem adhatók ki.
  1. A kutatás a kutatóhelyiségekben, felügyelet mellett történik. A kutatóhelyiségekben dohányozni, étkezni, valamint mobiltelefont használni tilos. A műemléki gyűjtemények használata előtt a nagyméretű táskákat, kabátokat a zárható szekrényekben kell elhelyezni.[2]
  2. Kártérítés: könyv, folyóirat, CD-ROM esetében, ha a mű újra beszerezhető, a beszerzési ára, ha nem, a másolás, a köttetés és javítás költsége, illetve az ún. gyűjteményi érték, melyet az antikvár becsérték határoz meg. Fényképek és tervek esetében restaurátori szakvélemény alapján történik.
  3. A kutatási szabályok ismételt vagy súlyos megsértése esetén a gyűjteményi referens értesíti felettesét, aki dönt a kutatás felfüggesztéséről és a további eljárás megindításáról.

 

 1. Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések
  1. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ műemléki gyűjteményeiben őrzött dokumentumok, mint művek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint szerzői jogi védelem alatt állnak.
  2. A műemléki gyűjteményekben kitöltött kutatási kérelem nem jogosítja fel a kutatót a dokumentum felhasználására (pl. másolására, terjesztésére, átdolgozására, kiállítására).
  3. A mű felhasználását a szerzői jog jogosultja engedélyezheti. Amennyiben a kutató a művet fel kívánja használni, az Osztály munkatársa tájékoztatja a felhasználás engedélyezésére jogosult személyről, vagy amennyiben annak helye van, a szabad felhasználás lehetőségéről.
  4. Másolatot készíteni és közzétenni csak a felhasználás engedélyezése (illetve a szabad felhasználás) esetében, a 8. pontban, valamint a 7.5. és 7.6. pontban meghatározott szabályok szerint lehet.
  5. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ műemléki gyűjteményeiben őrzött anyagról bármilyen úton és technikával elkészített másolatot a kutató kizárólag kutatási célra, illetve az adott felhasználási engedélyben meghatározott célra használhatja fel.
  6. Amennyiben a felhasználás engedélyezésére a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ jogosult, a másolatot bármilyen módon, nyomtatott vagy elektronikus úton közzétenni és publikálni csak az Műemlékvédelmi Dokumentációs Osztály vezetőjének írásbeli engedélyével lehetséges. A közlési díj megállapítása során figyelembe kell venni a kiadvány jellegét, példányszámát, a közölni kívánt másolatok számát és minőségét. Indokolt szakmai és gyűjteményfejlesztési cél esetében a közlés térítésmentesen engedélyezhető, a Könyvtár részére a megfelelő példányszámot biztosítani szükséges.
  7. A kutató az Szjt. rendelkezéseinek megsértésével okozott kárért felelősséggel tartozik.

 

 1. Másolási feltételek és díjszabás
  1. A reprográfiai szolgáltatások a 6. számú függelék kitöltésével igényelhetők.
  2. Valamennyi műemléki gyűjtemény esetében a kutató – az 5. számú függelékben meghatározott formanyomtatvány szerinti kérelmére kiállított Fotójegy birtokában – saját fényképezőgépével készíthet a dokumentumról másolatot.
  3. A kutató a Fotójeggyel csak állvány és vaku használata nélkül fényképezhet, úgy, hogy azzal a dokumentum épségét nem veszélyezteti, és kutatótársai munkáját nem zavarja.
  4. A fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a Fotójegy visszavonását vonja maga után.
  5. A reprográfiai szolgáltatások teljesítésében a Digitalizációs Osztály közreműködik.
  6. A reprográfiai díj kifizetése postai csekken vagy banki átutalással lehetséges A kutató a másolatokat a befizetést igazoló bizonylat ellenében veheti át. A számla kiállítása és kiküldése az MMA Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának feladata.  
  1. Állományvédelmi okokból az alábbi dokumentumtípusokat csak az Osztály 5.2. pontban meghatározott munkatársainak engedélyével, az általuk meghatározott módszerrel lehet másolni:
 1. emulziójukban károsodott negatívok,
 2. régi technikával készült károsodott papírkópiák,
 3. régi, illetve károsodott könyvek, folyóiratok, rajzok, dokumentumok
  1. Teljes dokumentumot és könyvet másolni és digitális formában elvinni nem lehet.
  2. 1950 előtti könyvtári dokumentumról fénymásolat nem készíthető.
  3. A másolatkészítés vállalásának határidői:
 1. fénymásolás esetén 3 munkanap
 2. digitalizálás esetén 10 munkanap
 3. meglévő digitális állományból adatok küldése esetén 3 munkanap

 

 

Függelékek:

 

 1. Kutatási kérelem: Tervtár- és Tudományos Irattár
 2. Kutatási kérelem: Fotótár
 3. Hatósági nyilatkozat
 4. Kutatói nyilatkozat
 5. Fotójegy
 6. Reprográfiai díjszabás

 

 

[1] A jelenlegi körülmények között a Tervtár kizárólag a tervdokumentációkat, valamint a rajzanyag digitális állományát szolgáltatja.

[2] jelenleg még nem rendelkezünk zárható szekrényekkel